I alla skeden eftersträvas minimering av långsiktigt negativ miljöpåverkan.

Denna miljöpolicy omarbetas på företaget efter förslag av externs intressenter/leverantörer


L.Henriksson Ing.Byrå - Miljöpolicy

LH`s miljöpolicy bygger på bra inre och yttre miljö i samklang med kretsloppet och ger följande hörnstenar.


Inom företaget

• Verka för att anställda på företaget aktivt överväga och genomföra
  arbetsinsatser, handha utrustning samt använda material i alla skeden,
  så att den totala miljöpåverkan blir minimal.


Kompetens/Utveckling

• Företaget skall aktivt förmedla utbildningar till personalen gällande
  förändringar inom aktuella verksamhetsområden.

• Varje anställd skall i företaget medvetet söka, inhämta aktuella
  handlingar som kan påverka miljöområdet.


Uppdrag

• I konsultuppdrag som LH utför för uppdragsgivares räkning, skall
  handläggaren och projektören verka för ett ekologi- och miljöfrågorna
  undersöks, utreds och lämpliga åtgärder inplanteras i uppdraget.

• Vid varje projekts materialval, utformningar etc eftersträvas kontinuerligt
  ett miljö- och ekologiskt medvetande när beställaren efterfrågar detta.